niekas

niekas
1 niẽkas pron. det. (2, 4); SD194, R joks žmogus ar daiktas, nė vienas: Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, kaip tavo nuliūdęs poeta! Mair. Niekas jai neberūpėjo, niekuo nebetikėjo J.Bil. Mano šuva niẽko (ant nieko) neloja Ss. Nors gaisras toli, jo visiškai nematyti, tiktai dangus paraudęs, bet miegoti niekas nebegalvoja I.Simon. Niẽkas negirdėjo, kad mes bartųs Žml. Daryt alų nedarė niẽkas Dv. Visus daktarus apklausinėjo, ir niekas niekur negalėjo jo išgydyt Rod. Neturiu su nieku piktumų . Mudu skirti nieks galės KlvD40. Mes niekas to nežinom J.Jabl. Tada niekas tavo žemės nepanorės, kaip tu užkopsi tris kartus per metus BB2Moz34,24. Šitų prekių niẽkas neklausia 163. Be nieko pagalbos padaryk, kad taip gudrus Jnšk. Niẽkas niẽko už dyką neduoda Dkš. Nieks nieko nežinojo Lp. Niekas negali dviem ponam tarnaut Ch1Mt6,24. Per tą sukrumą [gijų] niẽkas nesidaro, ir gana Grž. Nesitiks tau iš sielvarto niekas, nei vėl plėga namuosna ateis PK54. Iš to niẽkas neišeina 295. Neturiu niẽko, nebijau niẽko – turiu bernelį užtart žodelį Dkš. Jis tau niẽko neduoda, tik vieną duoną Klvr. Niekur niekẽlio nebuvo [valgyti] (per karą) Ml. Šuniokas šiandie tebėra nieko neduotas J.Jabl. Šalta, šalta, niẽko nėra, ir neauga niẽko Zt. Nieko nedarysi, lietaus neišvarysi Ds. Monika nieko daugiau neatsakė P.Cvir. Sūnui nieko negailės, duos jam visko, kiek galės . Jan (maišelin) dėtie niẽkas nebemožna Ds. Mano karvelis tau nieko nedaro JD449. Nieko gražu turguj nemačiau Kp. Iš to nieks nebus KBI13. Lupsme (mušime) Stasiuką, niẽkas nebus (nebėra ką daryti) Mžš. Anys su raugu nieko neturi kepti BB3Moz6,17. Nėra nieko tikro, nieko tobula MP165. Nieko man nepadės, jei meilės neturėčia SPI120. Jūs, svotuliai, nieko, jūs neturit nieko LTR(Lp). Nedaryk nieko bloga niekam J. Jis nieko kita nenori, tik trobelėn įeiti ir pažiūrėti, kas tenai dedasi J.Bil. Bylot nėr nieko kito DP208. Iš miego nieko gero nėra ko laukti Grž. Matyt, nieko doro iš jo nebus: koks gimė, toks ir mirs J.Balč. Kam ji gal pasiskųst – niẽkam o niẽkam Jrb. Juk ji niekam nereikalinga J.Bil. Nesakyk, merga, niekam, kad bijūnėlis pražydo JD512. Tų niẽkam nederančių daiktų neliaujatės DP230. Aš nerėžiau plonųjų drobelių, nedalinau niekamui dalelės JD288. Tas tėvas niẽkuo nesirūpina Šk. Jis niekuõ apie tai neprasitarė Vlk. Nesusirgau niẽkuoj Rud. Niekuo negaliu tamstai padėti J.Bil. Kiekvieną kartą jis grįždavo labai nusiminęs ir su nieku nekalbėdavo . Liepia, ... idant niekų nerūpintųs DP103. Sugrįšime jūsump, niekù netrukdami DP619. Pragyvensme niekù (nedirbdami, vien iš pinigų) Slk. Davė man vienus miltus, niẽkuom neužpiltus Vrn. Aš sau viena išmiegojau, ne su niekuom nedūmojau JV369. Dauges niekų̃ kalbų nebuvo Dv. Kada grįžom – jau viskas niekas (veltui) Vlkv. ^ Sauso niekas neklauso Vel. Tankiai šaukiančio niekas neklauso M. Niẽkas negimsta mokėdamas Mlt. Gerti – visi, mokėti – niekas KrvP(Mrk). Be nieko nebus nieko Ds. Be mano vieko vis nebus nieko Prng. Niekam netikėk – niekas neapgaus PPr126. Visi joja, niekas ėst neduoda (slenkstis) Ds. Stovi kampe senis, ir niekas sėstis neprašo (krosnis) . Be ko niekas negali būti? (be vardo) .
◊ iš be niẽko be priežasties: Jau buvo kokia, iš be nieko būt nekliudę Ktk. Ažusirgau iš be nieko Ktk.
kaip niẽkas be abejonės, tikrai: Gausi sėdėt kap niẽkas Lp. Šeši maišai bulbų bus kap niẽkas Lp.
nei (nė) niẽko (niẽk) vartojama pabrėžiant sakinio neigimą: Nei jis tau sakė, nei niẽko Vb. Jau tamsu, nebesimato to vieškelio, nei be niẽko Ob. Nei be butelioko jau jam (vaikui), nei be niẽko reikia Ob. Nei tu išmanai, nei niek Ds. Nei tu jo klausyk, nei niek Ktk. Neatsiunčia nė lakšto, nė niẽko Dv. Neturėjom nei arklio, nei karvės, nei niẽko Vlkv. Nė jis geria, nė niẽko Mrj. niẽkas dárbo ne tavo reikalas, tavęs neliečia: Apie Krauzę nesirūpink, – piktai pastebi Vilius, – čia tau niekas darbo I.Simon.
niẽko dárbo jokio reikalo: Neturėk tu nieko darbo su tuo teisuoju VlnE203. Taipo nieką darbą nebenorėjo turėti su tuom Ns1838,3.
niekù dė́jęsis K; N lyg nieko nepadaręs, lyg niekur nieko, apsimetęs: Ans nieku dėjęs[is] padarė iškadą J. Ana niekù dė́jusys atejo J. Į stubą įėjęs, sėdos kai pirm to niekù dė́jęs[is] prie vakarienės Jrk11.
niekù (niekuõ) dė́tas (nedė́tas) nieko bendra neturintis, nekaltas: Jo laukė tarpdury kaip nieku dėtas T.Tilv. Ir kaip nieku dėtas pasuko cementinių plytelių taku į šalines duris sp. Taigi aš čia niekuo dėtas . Jis niekuo nedėtas (nenusidėjęs), nekaltas J.Jabl.
niekù (niekuõ) gývu; niekù (niekuõ) būdù niekaip: Manęs niekù gývu neprikalbės ten gyventi Grž. To jis nieku gyvu nedarysiąs J.Jabl. Nieku būdu negal padaryti JI245. Liepsna šventoji, tu neužgesk nieku būdu! RD192. Aš negaliu nieku būdu su juomi apsieitis . Jis tai niekù būdù netur žinoti K. Anys jo nieku būdu nenori nuog savęs paleisti BPII27. Vienok nieku būdu nebuvo pakrutintas DP22. Nieku būdu nepriėmė SPI34–35. Niekuo būdu nežūsiu KN272.
niẽkuo (niekù) metù niekuomet: Jau niekuo metu vėlei krūvon nesusieis Pron. Visu metu tenai buvo ir nieku metu nepaliovė tenai būti brš.
niẽkas nėrà labai lengva: Jam niekas nėra išgerti ąsotį alaus Jnš. Jiems niekas nėra neateiti į darbą Jnš.
niẽko nėrà
1. nesunkus: Lauko darbas nieko nėr Ėr.
2. labai menkas: Įkiš buroką, ir tas niẽko nėrà Ėr.
3. prastai: Į miestą n'įleidžia įvažiuot, i niẽkas nė̃r Pgg. Kaip ankštas apsiavimas, tai nė̃r niẽko Vrn.
niẽkas niekiáusia visai niekas: Kur nori, ir važiuok: niekas niekiausia ir pusės žodžio tau nesakys Vj. Nedingo niekas niekiausia Ign.
niẽko niekiáusia (niekiáusio) visiškai nieko, nė menko daiktelio: Da nuo ryto nieko niekiausia burnoj neturėjau Trgn. Ana niẽko niekiáusia neveikia Ut. Aš niẽko niekiáusia nežinau Ds. Kai šikšnosparnis, skruzdėlių marinamas, cyps, kad nepagirstum niẽko niekiáusio cyptelėjimo Švnč.
niẽkai niẽko visiškai nieko: Aš niekai nieko nuo jūsų nepaslėpiau, kalbėdamas nieko nenutylėjau .
niẽko niẽkicko Rod visiškai nieko, ničnieko.
niẽko tókio pakenčiamai, neblogai: Dabar tai niẽko tókio Slk.
niẽkam ver̃tas (never̃tas) blogas, netikęs: Jos nori pabrėžti, koks niekam vertas yra vokiečiu pasidaręs lietuvininkas I.Simon. Tas žmogus visai niekam nevertas KBI8.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Niekas — (from Lithuanian: nothing or nobody) is a science fiction fanzine published from 1962–1998 by Ed Meskys of New Hampshire. It won the 1967 Hugo Award for Best Fanzine,[1] and was twice more nominated, losing in 1966 to ERB dom[2] and in 1989 to… …   Wikipedia

  • niekas — niẽkas dkt. Susipỹko dėl niẽko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • niekas — 2 niẽkas sm. (2, 4) 1. R81 mažai naudingas, mažai reikalingas, prastas, menkos vertės daiktas: Čia ne niẽkas, čia labai geras daiktas NdŽ. Gaus kokį niekẽlį ir džiaugiasi Sb. Anas iš niekų tokį turtą susikrovė Ds. Kad jau, sako, čystai už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niekas — 4 niẽkas, à adj. (4) prastas, netikęs: Ne per seniai skaičiau nieką knygelę V.Piet. Išpjauk tiktai visai niekus korius Rdž. Niekas kiemas be šunies PPr221. Kur bus niekà, mesk į šalį Alk. Palijus daug niekèsnis kelias Snt. Silpnutis ėjo ėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • niekas — 3 niẽkas adv. žr. nieko 1: Navet niẽkas boba, navet gera boba Šlčn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiūrėti — žiūrėti, žiū̃ri (žiū̃ria Kpr, žiūro DrskŽ), ėjo KBII167, K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ; Q310, H, H206, R, R19,200, MŽ, MŽ266, MŽ1113, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL116,276,310, ŠT30,85,199 1. intr. K, BŽ77 akis nukreipti į ką,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”